Instruktioner för Ultraheat UH50 värmemätare

Klicka här så visas en användarmanual:
uh50-instruktioner

Vad betyder tre konstant lysande pilar i displayen? UH50/UC50

Om man i displayen ser 3st ”pilar” lysande konstant, enligt bild nedan, tyder det på att man är i ”Eb-mode”. Vilket kan orsakas av ett inte korrekt tillbakasatt (eller bruten) kalibreringsplombering.

Enligt utdrag ur manualen nedan visas det att om man har brutit kalibrerings plomberingen, eller haft mätaren ute på revidering men missat att återställa denna, så kommer mätaren att visa 3 fast lysande piggar.

Man kan även kontrollera detta med hjälp av UltraAssist.
Gör man en mätarutläsning med programmet så kan man se om parametern ”Calb. seal”
är ”set” eller ”not set” enligt bild nedan.

Står det ”not set” vid den magenta markerade raden ovan, så är det en indikation på att man missat att återställa kalibrerings plomberingen (Calb. seal).

Översätt felkod i ”dataformat” från EVO, OTC-app eller från M-Bus telegram till läsbar F-kod

Felkods översättning mellan olika ”format”.

Felkoderna i mätarens display, dvs F-koderna, kommer med i mbus-telegrammet (beroende på mätarens inställning/konfiguration) men de är konverterade/översatta i ett annat format så att det skall vara så kompakt som möjligt att transportera i datatelegrammet.
Olika system översätter sedan den kompakta felkoden i data-telegrammet och visar det på olika sätt:
 •  I Elvacos EVO system så står de i Decimal-format
 •  Ifrån NB-iot modulen så levereras felkoden i hexadecimalt format.
  •  I OTC – appen kan vi då se felkoden ”meter status” i detta HEX – format

Översättningen mellan felkoden i dessa ”format” och aktuell läsbar felkod som syns i mätaren och dess betydelse får man ifrån nedan tabell samt web-länk (som kan översätta transformationen mellan formaten) :
Rapid tables
Som ett exempel kan vi ta en mätare som i displayen har felkoden F0 och F1, dvs inget vatten i mätröret, samt en urkopplad temperaturgivare på framledningen (en sådan mätare har oftast en till felkod som inte syns i displayen, felkod F0V). Denna mätares felkoder kommer då visas i decimalformat (t.ex. EVO) som 1027 eller direkt i LwM2M objektet ifrån NB-IoT modulen som visas i OTC appen eller LwM2M-serern som 403 (i hex) :
Hexadecimal felkod : 403
Decimal format felkod : 1027
 För att få ut aktiva felkoder ifrån 403/1027 så går vi först in på länken Rapid Tables
Converter
o Väljer rätt format som vi vill konvertera (1), Dec  (skriv då 1027)/ Hex (skriv då 403)
o Väljer formatet vi vill konvertera till (2), bin
o Skriver in numret vi vill konvertera (3).
o Och grönt-streck anger resultatet, efter vi tryckt på ”=Convert” – knappen.
Resultat:
Binärformat felkod : 010000000011, Bitformatet tydliggör vilken felkod som är aktiv (dvs =1).
 •  Tolkning av binära (BIT) formatet* för att få ut vilka felkoder som är aktiva görs på följande sätt : läs ”BIT-strängen” som visas ovan, ifrån höger till vänster. Första siffran (1) i strängen räknas som BIT-nr 0, sedan kommer BIT-nr 1 osv fram till sista BIT’n som har nummer 11. De BIT-nr som har en 1 anger att den felkoden är aktiv och de BIT nr som har en 0 är inaktiva felkoder.
BIT-NO Felkod-text/förklaring
BIT 0 = 1 felkod F0 är aktiv
BIT 1 = 1 felkod F1 är aktiv
BIT 10 = 1 felkod F0V är aktiv.
tabell
*) datapaketen som skickas är 1’or och 0’or

Mätare räknar ingen energi/räkneverket ”fastnat”

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

 

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

 1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
 2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
 3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
 4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
 5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
 6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.

 

Energiförbrukning UH50

Nätmatad UH50 med MBus:
Maxeffekt: 0,8 W
Maxförbrukning per år: 7008 Wh

Nätmatad UH50 med gprs-modul:
Maxeffekt: 2,5 W
Maxförbrukning per år: 21900 Wh

Nätmatad UH50 med NB-IoT-modul:
Maxeffekt: 1,22 W
Maxförbrukning per år: 1687 Wh

Ställa in pulstal UC50

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten. 

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare

Modbus/Bacnet-modulen till UH50/UC50 är av typen Modbus RTU/Bacnet MS/TP Inte Modbus/Bacnet IP).

Trådlös MBus UH50/UC50 –Inga trådlösa telegram mottas

 

Kryptering

När man väl kan motta telegram så kan de vara krypterade eller okrypterade. Denna inställning sitter i mätaren och kan bestämmas vid beställning eller i efterhand m.h.a UltraAssist. Krypteringsnycklar finns för varje tillverkad mätare, oavsett om den är levererad med kryptering eller ej, och är kopplade till mätarnas fabrikationsnummer.

OBS! Alla inställningar för kommunikation sitter i mätaren och inte i modulen.