TLS Alminnelige Vilkår Norge

1 Anvendelse
1.1 Disse Alminnelige Vilkårene kommer til anvendelse når partene (Bestilleren og Leverandøren) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik fra de Alminnelige Vilkårene må avtales skriftlig for å være gjeldende. Bestillerens egne leveransevilkår aksepteres således kun hvis partene uttrykkelig har avtalt dette. Dersom Leverandøren har påtatt seg montering av et Produkt, gjelder også Særskilte Vilkår Montering i tillegg til disse Alminnelige Vilkår.

1.2 Med Produkt(er) forstås i disse Alminnelige Vilkårene de komponenter som Leverandøren gjennom avtale påtar seg å selge til Bestilleren, og som typisk fremgår nærmere og spesifiseres i Avtalen (som definert i punkt 1.3).

1.3 Med Avtale(n) forstås i disse Alminnelige Vilkårene enhver individuell avtale mellom Bestilleren og Leverandøren om salg av Produkter. De Alminnelige Vilkårene utgjør en integrert del av enhver slik Avtale.

2 Tegninger, beskrivelser eller andre dokumenter
2.1 Opplysninger i markedsføringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon er kun bindende i den utstrekning Avtalen uttrykkelig henviser til dem.

2.2 Tegninger, beskrivelser, programvare og annet teknisk underlag som er blitt overlevert av den ene part til den andre kan ikke brukes til annet formål enn det formål det er overlevert for. Slikt materiale får heller ikke kopieres eller på annen måte reproduseres uten godkjennelse fra den overleverende parten.

2.3 Leverandøren skal senest ved levering, uten særskilt kompensasjon, gi Bestilleren et eksemplar, eller det antall som har blitt avtalt, av tegninger eller andre tekniske dokumenter som innehas av Leverandøren for at Bestiller skal kunne besørge montering, igangsettelse, drift og vedlikehold (inkludert løpende reparasjoner) av Produktets samtlige deler. Øvrige dokumenter som målprotokoll og sertifikater fremlegges etter avtale mot kompensasjon. Leverandøren er ikke pliktig å stille tegninger og dokumenter til rådighet for produksjon av Produktet eller reservedeler. Leverandøren kan oppfylle ovennevnte forpliktelser gjennom å gjøre tilsvarende dokumentasjon tilgjengelig via internett.

3. Test før levering (Leveransetest)
3.1. Dersom leveransetest er avtalt skal denne utføres hos produsenten av Produktet på Bestillers bekostning, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

3.2. Dersom partene ikke har avtalt nærmere de tekniske kravene og hvordan leveransetesten skal gjennomføres, skal leveransestesten utføres etter normal praksis innen vedkommende industribransje i produsentens land. Leverandøren skal opprette en protokoll for leveransetesten som skal oversendes Bestilleren. Leveransetesten skal godkjennes av Bestilleren i leveransetestprotokollen. Har ikke Bestilleren innen fem dager fra gjennomført leveransetest fremlagt skriftlige innsigelser til leveransetesten, skal Bestilleren anses for å ha godkjent leveransetesten. Dersom Produktet ikke er kontraktsmessig, skal Leverandøren snarest mulig se til at nødvendige korrigeringer skjer, gitt at avviket ikke er uten betydning for Produktets anvendelse. Bestilleren har deretter rett til en ny leveransetest.

4. Pris og betaling
4.1. Hvis ikke annet uttrykkelig er avtalt mellom partene skal salg skje til de priser som Leverandøren oppgir ved tidspunktet for mottakelse av bestilling fra Bestiller. Hvis ikke annet uttrykkelig har blitt avtalt angis priser og eventuelle øvrige kostnader eksklusive mva og andre offentlige kostnader, som skal betales av Bestilleren. Dersom vekslingskursen endres mer enn 2 % får Leverandøren anledning til å justere angitte priser frem til utstedelse av faktura for Produktet. Dette gjelder også hvis prisen er særskilt avtalt mellom partene.

4.2. Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom partene skal betaling skje mot faktura og senest per angitt dato i fakturaen,. Bestilleren har ikke i noe tilfelle, som for eksempel ved forsinkelse eller mangel, rett å holde betaling tilbake. Dersom betalingen er forsinket løper forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling skjer til Leverandøren. Forsinkelsesrenten beregnes ut i fra den til enhver tid gjeldende rente fastsatt i lov om forsinkelsesrenter. Betaler ikke Bestilleren i tide kan Leverandøren dessuten, etter å ha gitt skriftlig varsel til Bestilleren, avbryte oppfyllelsen av Avtalen frem til betaling skjer.

4.3. Dersom Bestillerens handlingsmåte eller økonomiske forhold er slik at det finnes grunn for Leverandøren å anta at Bestilleren ikke kommer til å betale fullt ut, kan Leverandøren avbryte sin oppfyllelse av Avtalen og kreve forskuddsbetaling eller betryggende sikkerhet for å gjenoppta oppfyllelsen. Har Leverandøren allerede sendt Produktet og det viser seg at slike forhold som nevnes i setningen over foreligger på Bestillerens side, kan Leverandøren fritt tilbakeholde eller hindre at Produktet leveres til Bestilleren. Leverandøren skal snarest gi skriftlig beskjed til Bestilleren om beslutningen om å avbryte sin oppfyllelse av Avtalen.

4.4 Dersom Bestilleren ikke har betalt innen tre måneder etter forfallsdato kan Leverandøren heve Avtalen . Leverandøren har da, utover forsinkelsesrenten, rett til erstatning for den skade han lider. Erstatning skal likevel ikke overstige den avtalte prisen.

5 Levering og leveringstid
5.1 Leveringsklausul avtalt mellom partene skal tolkes i henhold til INCOTERMS slik denne lyder ved Avtalens inngåelse. Dersom ikke leveringsklausul har blitt avtalt gjelder leveranse ”ExWorks”.

5.2 Skal levering skje innenfor et visst tidsrom begynner tidsfristen å løpe fra dagen for Avtalens inngåelse dersom ikke annet har blitt uttrykkelig avtalt. En slik tidsfrist begynner imidlertid ikke i noe tilfelle å løpe før Leverandøren har fått (i) betaling, dersom slik betaling skjer før produksjon har blitt påbegynt eller annet er blitt avtalt, og (ii) Leverandøren har mottatt påbudte lisenser, tillatelser, teknisk data og instruksjoner.

5.3 Dersom levering blir forsinket grunnet omstendigheter som nevnt i 11.1 eller grunnet handling eller unnlatelse fra Bestillers side, skal leveringstiden forlenges så mye som etter omstendighetene er rimelig. Leveringstiden i slike tilfeller skal også forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntreffer etter utgangen av en avtalt leveringstid.

5.4 Dersom Leverandøren ikke leverer til riktig tid har Bestilleren rett til, gjennom skriftlig meddelelse til Leverandøren, å kreve levering innen en siste rimelig frist. Leverer ikke Leverandøren innen denne fristen, kan Bestiller heve Avtalen gjennom en skriftlig meddelelse til Leverandøren.

5.5 Hever Bestiller Avtalen etter punkt 5.4 har han rett til erstatning fra Leverandøren for den direkte merkostnad han pådrar seg ved anskaffelse av tilsvarende produkt. Slik erstatning er likevel begrenset til et beløp på 7,5 % av prisen for Produktet. Hvis Bestilleren ikke hever Avtalen er han ikke berettiget til noen erstatning på grunnlag av Leverandørens forsinkelse.

5.6 Unnlater Bestiller å ta imot Produkt på fastsatt dag, skal betaling likevel skje som om leveranse har skjedd etter Avtalen og Bestilleren skal erstatte Leverandøren for de direkte merkostnader som Bestillerens unnlatelse har forårsaket Leverandøren.

6 Ansvar for mangler
6.1 Dersom Produktet avviker fra spesifikasjonen som er avtalt mellom partene skal Produktet anses som mangelfullt, med mindre avviket er uten betydning for tiltenkt bruk. Leverandøren er utover dette kun ansvarlig for mangler som skyldes feil i konstruksjon,materiale eller produksjon.

6.2 Informasjon om Produktets bruksområde eller om Produktet forøvrig, som ikke utgjør en del av en uttrykkelig avtalt spesifikasjon, utgjør kun en anbefaling eller en alminnelig opplysning. Dette gjelder uavhengig av i hvilken form slik informasjon er gitt. Leverandøren er ikke ansvarlig for slik informasjon.

6.3 Leverandørens ansvar gjelder kun mangler som viser seg innenfor ett år regnet fra den dag risikoen for Produktet gikk over til Bestilleren (garantitid). Garantitiden kan aldri overstige det laveste av 1 760 timers driftstid eller Produktets forventede driftstid hvis denne er kortere enn 1 760 timers driftstid. Garantitiden gjelder likevel ikke for slitedeler som har normal holdbarhet kortere enn ett år. Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler som skyldes at Bestilleren har gitt mangelfulle, tvetydige eller ufullstendige opplysninger. Ansvar omfatter heller ikke mangler forårsaket av omstendigheter oppstått etter at risikoen har gått over til Bestilleren, som for eksempel mangler som beror på normal slitasje eller forringelse.

6.4 Dersom det innenfor garantitiden foreligger mangel ved Produktet, kan Leverandøren velge istedenfor erstatning å levere nytt Produkt som erstatning for Produktet som er mangelfullt (omlevering) eller rette mangelen. I Leverandørens forpliktelser inngår ikke plikt til å bekoste slitedeler eller utskiftningsvæsker, som for eksempel kjølevæsker. Retting kan skje enten hos Leverandøren eller hos Bestilleren avhengig av hva Leverandøren anser som mest lempelig. For erstatningsprodukter eller erstatningsdeler som Leverandøren har gjort tilgjengelig for Bestiller gjelder garantitiden som fremgår av 6.3. Eiendomsretten til utskiftet Produkt eller utskiftete deler tilfaller Leverandøren dersom han gjør krav på det. Eventuelle destruksjonskostnader bekostes av Bestilleren.

6.5 Bestilleren skal bære kostnaden og ha risikoen for transporten av mangelfull del eller Produkt til Leverandøren, mens Leverandøren skal bære kostnaden og ha risikoen for transporten av utskiftet, levert eller reparert del eller Produkt til leveringsstedet. Om Leverandøren velger å utføre avhjelp hos Bestilleren skal Bestilleren betale reisekostnader og godtgjørelse for reise-og arbeidstid for Leverandørens personell. Bestilleren skal videre bære de merkostnader som oppstår på grunn av at Produktet befinner seg på et annet sted enn leveringsstedet.

6.6 Leverer ikke Leverandøren erstatningsprodukt eller retter mangelen innen rimelig tid etter at Bestilleren har reklamert, har Bestilleren rett å heve Avtalen ved en skriftlig meddelelse til Leverandøren. Hever Bestilleren Avtalen har Bestilleren i tillegg til retten til å få tilbake innbetalt kjøpesum for Produktet også rett til erstatning fra Leverandøren for den direkte merkostnad han er påført ved anskaffelse av tilsvarende Produkt, dog begrenset til et beløp på 7,5 % av prisen for Produktet.

6.7 Ved å levere reparert eller skiftet del eller Produkt til Bestilleren skal Leverandøren anses å ha oppfylt sine forpliktelser etter Avtalen. Dersom eventuell demontering og innmontering medfører inngrep i annet enn Produktet, svarer Bestilleren for arbeid og kostnader som forårsakes av dette.

6.8 Bestilleren skal umiddelbart etter levering undersøke Produktet i samsvar med god forretningsskikk.

6.9 Bestilleren kan ikke påberope en mangel dersom Bestiller ikke gjør Leverandøren oppmerksom på mangelen ved en skriftlig melding innen 15 dager fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, og uansett ikke senere enn innenfor den garantitid som følger av punkt 6.3 over. Reklamerer Bestilleren på grunn av en mangel og det kommer frem at Leverandøren ikke er ansvarlig for mangelen, har Leverandøren rett til erstatning for de kostnader reklamasjonen har forårsaket ham.

6.10 Leverandøren kan i stedet for retting eller omlevering velge å betale tilbake kjøpesummen. Bestilleren skal da levere tilbake Produktet i hovedsak uendret tilstand. Hvis dette ikke er mulig skal Leverandøren ved avregning av kjøpesummen krediteres et beløp som tilsvarer verdien av det som har kommet Bestilleren til gode. Velger Leverandøren å betale tilbake kjøpesummen har Bestilleren rett til erstatning fra Leverandøren for den direkte merkostnad han har blitt påført ved anskaffelse av tilsvarende Produkt, dog begrenset til et beløp på 7,5 % av prisen for Produktet.

7. Ansvar for person- og tingskade
7.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for skade som Produktet forårsaker på fast eiendom eller løsøre, eller for følgene av slike skader hvis skaden inntreffer når Produktet er i en annen enn Leverandørens besittelse.

7.2. Bestilleren skal holde Leverandøren skadesløs i den utstrekning Leverandøren blir pålagt ansvar overfor tredjemann for slik skade eller slikt tap som Leverandøren etter punkt 7.1 ikke er ansvarlig for.

7.3. Begrensningene i Leverandørens ansvar etter punkt 7.1 skal ikke gjelde hvis Leverandøren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

7.4. Fremsetter tredjemann krav mot Leverandøren eller Bestilleren vedrørende erstatning for skade eller tap som omtalt dette i punkt 7, skal den andre part umiddelbart underrettes om dette skriftlig.

7.5. Leverandøren og Bestilleren plikter å la seg bli innkalt til den domstol eller voldgiftsnemnd som behandler erstatningskrav mot noen av dem hvis kravet skyldes skade eller tap som påstås være forårsaket av Produktet. Det innbyrdes forhold mellom Bestilleren og Leverandøren skal likevel alltid avgjøres etter hva som er fastsatt i Avtalen.

7.6. Leverandørens ansvar for skader som Produktet forårsaker på person eller på fast eiendom eller løsøre som tilhører Bestilleren eller tredjemann skal under enhver omstendighet være begrenset til EUR 500 000 per skadetilfelle. Bestilleren skal holde Leverandøren skadesløs for ethvert slikt ansvar som overstiger nevnte beløp.

8. Skadeerstatning og ansvarsbegrensning
8.1. Ved forsinkelse eller mangler har Bestilleren rett til erstatning etter det som fremgår av punkt 5.5 eller 6.6 og 6.10.

8.2. Dersom det er inngått avtale om at Leverandøren i samarbeid med Bestilleren på egen bekostning skal utvikle et Produkt, har ikke Leverandøren ansvar for forsinkelse eller mangel ved Produktet. Det samme gjelder for Produkter som Leverandøren uten kompensasjon har overdratt eller lånt ut til Bestiller.

8.3 Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for produksjonsbortfall, uteblitt gevinst eller annet økonomisk driftstap.

8.4 Bestillerens rett til erstatning er alltid begrenset til et beløp som tilsvarer 7,5 % av kjøpesummen for Produktet. Leverandørens ansvar er begrenset til det som er angitt her uansett om Avtalen heves eller ikke.

8.5 Bortsett fra de følger som uttrykkelig fremgår av Avtalen, kan ikke Bestiller gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser overfor Leverandøren.

9 Eiendomsforbehold
9.1 Produktet forblir Leverandørens eiendom inntil det er fullt betalt, i den utstrekning et slikt eiendomsforbehold er gyldig.

10 Konfidensialitet
10.1 En part skal ikke, uten den andre parts samtykke, utlevere dokumenter til tredjemann eller på annen måte gjengi opplysninger av konfidensiell natur omAvtalen eller om den andre part i større utstrekning enn det som kreves for å gjennomføre Avtalen. Partene skal gjennom taushetserklæring for ansatte eller på annen hensiktsmessig måte sikre at konfidensialitet etterfølges. Taushetsplikten gjelder ikke informasjon som en part kan påvise at har kommet rettmessig til partens kjennskap på annen måte enn gjennom Avtalen, eller informasjon som er allment kjent. Taushetsplikten gjelder også dersom Avtalen for øvrig opphører.

11 ForceMajeure
11.1 Forhold som forhindrer eller vesentlig vanskeliggjør oppfyllelse av noen av partenes forpliktelser etter Avtalen og som parten ikke kan råde over, slik som lynnedslag, brann, jordskjelv, flom, krig, mobilisering eller militærinnkalling av større omfang, opprør, rekvisisjon, beslagleggelse, valutarestriksjon, myndighetsbestemmelse, drivstoffrasjonering, generell mangel på transportmidler, varer eller energi, streik, lockout eller annen arbeidskonflikt uansett om avtaleparten er part i konflikten eller ei, samt mangel ved eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør grunnet omstendigheter som her nevnt, skal utgjøre force majeure som gir rett til nødvendig tidsforlengelse og fritak fra erstatning og andre følger. Parten skal skriftlig underrette den annen part om slik fritaksgrunn uten urimelig opphold etter at denne forsto eller burde ha forstått at fritaksgrunn forelå.

11.2 Hvis oppfyllelse av Avtalen forhindres lengre enn seks måneder grunnet omstendigheter som nevnt i punkt 11.1 skal hver part ha rett til å fratre denne Avtale uten erstatningsansvar for skade eller annet.

12 Eksport- og importlisens, sertifisering m.m.
12.1 Leverandørens plikt til å levere Produktet forutsetter at Produktet innehar nødvendige eksport-, import- og reeksporttillatelser. Dersom slik tillatelse ikke innehas eller dersom allerede innvilget tillatelse tilbakekalles uten at det skyldes uaktsomhet fra Leverandørens side, er Leverandøren fritatt fra sin plikt til å levere Produktet, og Bestilleren kan i slike tilfeller ikke rette krav om ansvar mot Leverandøren.

12.2 Bestiller forplikter seg til å følge gjeldende bestemmelser vedrørende eksport, import, sertifisering ol. og, i den grad det er nødvendig, til å medvirke til å innhente eksport- eller importlisens for kjøpt Produkt. Ved eventuell reeksport av Produktet eller annet produkt som Produkt helt eller delvis inngår i, skal Bestiller medvirke ved innhenting av nødvendige tillatelser.

12.3 Eventuell sertifisering av Produktet skal bekostes av Bestilleren.

13 Foreldelse
13.1 Dersom krav om voldgift etter punkt 14.2 ikke er fremsatt innen to år fra levering av det berørte Produktet er kravet mot Leverandør foreldet, med mindre partene ikke Avtalt annet skriftlig.

14 Lovvalg og tvist
14.1 Denne Avtalen, tolkning av Avtalen og eventuelle tvister som springer ut fra Avtalen, er underlagt norsk rett.

14.2 Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med eller springer ut av Avtalen, skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven). Voldgiftsretten skal bestå av tre voldgiftsdommere. Hver av Partene skal utpeke én voldgiftsdommer hver senest innen én uke etter at varsel om voldgift er sendt fra en av Partene. Disse to voldgiftsdommerne, skal deretter så snart som mulig utpeke den tredje voldgiftsdommeren, som skal være voldgiftsrettens formann. Partene skal ved hver eventuelle voldgiftssak avtale at denne i sin helhet skal være konfidensiell. Voldgiftsretten skal settes i Oslo. 14.3 Taushetsplikt skal gjelde for (i) opplysning om at det pågår eller har pågått voldgiftsforhandlinger mellom partene som er av slik art at parten kan identifiseres (ii) anførsler i voldgiftsforhandlingene samt det som har blitt anført muntlig for voldgiftsretten og (iii) voldgiftsrettens avgjørelser i det omfang det finnes risiko for at part kan identifiseres. Uavhengig av ovennevnte skal parten som begjærer iverksettelse ha rett til å offentliggjøre ovennevnte informasjon for utøvende myndighet i den utstrekning det kreves.

Värme och vatten är viktiga samhällsbärande funktioner och vi vill bidra till effektiv och hållbar försörjning

Vi erbjuder våra kunder smarta och öppna lösningar som leder till effektivare energi- och vattendistribution och minskade kostnader. Våra mätare är exakta över tid, enkla att arbeta med och erbjuder smarta larm för tex läckage. Som kund kan du själv bestämma vilken typ av kommunikationsteknologi och systemlösning du vill använda. Vi förbättrar kontinuerligt vårt CO2 avtryck och strävar efter att erbjuda produkter som är 100% återanvändningsbara eller återvinningsbara.

 

Vi har tillsammans med våra partners lång erfarenhet av mätteknik och datainsamling och vi finns här för att hjälpa till med frågor eller eventuella problem som kan uppstå.

 

Vi vill vara en trygg, enkel och kompetent partner – välkommen!