Om oss

Vi förser Sveriges och Norges värme- och vattenverk med mätutrustning.

TLS är exklu­siv impor­tör i Skan­di­na­vi­en av Landis+Gyrs mäta­re för vär­me och kyla. Landis+Gyr är, och har varit, vår främs­ta och vik­ti­gas­te sam­ar­bets­part­ner sedan star­ten av TLS år 2009. Våra vat­ten­mä­ta­re till­ver­kas i Kina och är myc­ket väl tes­ta­de och god­kän­da, både avse­en­de MID och dricks­vat­ten­god­kän­nan­de.

Vi är även exklu­siv impor­tör av sto­ra ult­raljuds­mä­ta­re från Sonix samt tem­pe­ra­tur­gi­va­re från Tele­trans. Samt­li­ga våra mäta­re mäter med ult­raljuds­tek­nik.

Med­ar­be­tar­na har mång­å­rig erfa­ren­het av ener­gi­mät­ning. TLS har kon­tor i Stock­holm och Oslo. Vår ambi­tion är att ge kun­der­na den abso­lut bäs­ta ser­vicen dyg­nets alla tim­mar. TLS ägs sedan 1 juli 2018 av Add­tech Nor­dic AB. Add­tech är note­rat på Stock­holms­bör­sen.

Kontakt

Hanna Filipsson
Han­na Filips­sonOrder
+46 (0) 73 808 03 83
Bjørn Hansen
Bjørn Han­senSäl­ja­re, Nor­ge
+47 (0)93 068 495
Jonas Karlsson
Jonas Karls­sonSäl­ja­re
+46 (0) 72 452 78 50
Kinnda Kino
Kinn­da KinoAdmi­nist­ra­tion
+46 (0)8 400 208 45
Jonas Ljungdahl
Jonas Ljung­dahlTek­nisk sup­port
+46 (0) 73–523 52 97
Pernilla Möller
Per­nil­la Möl­lerEko­no­mi­chef
+46(0)73 808 08 59
Tommy Skeppstedt
Tom­my Skepps­tedtFör­sälj­nings­chef
+46 (0)73 523 52 96
Peter Tennhagen
Peter Tenn­ha­genVD
+46 (0)70 33 33 254
Karin Ekström
Karin EkströmPro­dukt­chef (för­äld­rar­le­dig)

Hitta till oss

TLS Ener­gi­mät­ning AB, Skepps­bron 32, SE-111 30 Stock­holm.
Vxl +46(0)8 400 208 45 • Fax +46(0)8 400 208 46
E‑post: info@tls.se

T‑bana / Buss
Grö­na eller röda lin­jen till Slus­sen
Gå 500 meter norrut till, Skepps­bron 32

Buss 2 samt 57 stan­nar vid håll­plats Ränt­mäs­tartrap­pan.

Par­ke­ring
Slotts­bac­ken p‑hus (18 plat­ser) och Skepps­bro­ka­jen ytpar­ke­ring (141 plat­ser)