TLS Energimätning — vi mäter värme, vatten och kyla2019-10-07T12:12:42+02:00

TLS Värmemätare, kylmätare och vattenmätare

Vär­me­mä­ta­re, kyl­mä­ta­re och vat­ten­mä­ta­re från TLS ger svens­ka och nors­ka vär­me- och vat­ten­verk kva­li­fi­ce­rad utrust­ning att mäta för­bruk­ning och flö­den i kri­tis­ka och kom­pli­ce­ra­de system. De pro­duk­ter vi valt att till­han­da­hål­la de svens­ka och nors­ka mark­na­der­na hål­ler högs­ta kva­li­tet och en tek­nisk nivå som garan­te­rar en lång livs­längd och mini­malt antal ser­vice­in­ter­val­ler.

UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

Nyheter

Landis+Gyr – en av världens största tillverkare

TLS huvudleverantör är en av världens största tillverkare av värme- och kylmätare av ultraljudstyp.

Mäta­re från Landis+Gyr kan leve­re­ras med ett oräk­ne­ligt antal vari­ab­ler. Till­verk­ning­en sker i tys­ka Nürn­berg, där man pro­du­ce­rar ca 600 000 mäta­re årli­gen för den euro­pe­is­ka mark­na­den. Kon­cer­nen har totalt 18 fabri­ker runt om i värl­den, bl.a i Kina för att för­se den asi­a­tis­ka mark­na­den med mäta­re. Landis+Gyr omsat­te 2018 ca 17 mil­jar­der SEK. Landis+Gyr Group AG star­ta­de sin verk­sam­het 1896 i Zug, Schweiz, där kon­cer­nens huvud­kon­to­ret lig­ger än i dag.