Integritetspolicy


Infor­ma­tion om han­te­ring av per­son­upp­gif­ter

TLS vär­nar om din integri­tet och vi vill att du ska vara trygg när du läm­nar even­tu­el­la per­son­upp­gif­ter till oss. I den­na integri­tets­po­li­cy ger vi dig infor­ma­tion om hur vi han­te­rar dina per­son­upp­gif­ter i sam­band med dina kon­tak­ter med oss. Du är all­tid väl­kom­men att kon­tak­ta oss om du har frå­gor eller syn­punk­ter.

Ansvar för dina per­son­upp­gif­ter?

TLS Ener­gi­mät­ning AB (TLS), Skepps­bron 32, 111 30 Stock­holm, org. nr. 556791–8114 är per­son­upp­gifts­an­sva­rig för de per­son­upp­gif­ter som inhäm­tas och behand­las av TLS.

Vil­ka per­son­upp­gif­ter sam­las in?

TLS sam­lar in kon­takt­upp­gif­ter, såsom namn, e‑postadress och tele­fon­num­mer för poten­ti­el­la kun­der som är expli­cit intres­se­ra­de av vår pro­dukt.

Insam­lad använ­dar­da­ta

Vi använ­der så kal­la­de coo­ki­es på vår webb­plats och upp­gif­ter om besök på vår webb­plats inklu­si­ve upp­gif­ter om din dator eller enhet, inklu­si­ve IP-adress, ope­ra­tiv­sy­stem och webb­lä­sa­re sam­las in i syf­te att för­hind­ra bedrä­ge­ri­er och för oli­ka admi­nist­ra­ti­va ända­mål, såsom att över­va­ka pre­stan­da på webb­plat­sen, för­bätt­ra använd­bar­he­ten, lay­out och navi­ge­ring.

Ana­lys

För tra­fi­ka­na­lys på hem­si­dan använ­der vi oss av Goog­le ana­ly­tics insam­lings­funk­tion.

Tred­je part

Ditt sam­tyc­ke gäl­ler för föl­jan­de domä­ner: tls.se

Var­för behand­lar vi dina per­son­upp­gif­ter?

Per­son­upp­gif­ter och använ­dar­da­ta används enligt nedan.

För att hind­ra data­in­trång och miss­bruk av våra tjäns­ter.

För att full­gö­ra före­ta­gets skyl­dig­het enligt lag; avse­en­de pro­dukt­sä­ker­het, myn­dig­hets beslut eller bok­fö­rings­krav eller enligt skat­te­rätts­li­ga lagar.

För att kun­na regi­stre­ra de per­so­ner som med­de­lar att de inte vill ha mark­nads­fö­ring från TLS och inte är regi­stre­ra­de som våra kun­der.

För att göra upp­da­te­ring­ar av tjäns­ter och pro­duk­ter samt opti­me­ra den tek­nis­ka funk­tio­na­li­te­ten i våra system.

För att kun­na skic­ka gene­rell mark­nads­fö­ring och per­son­lig direkt­mark­nads­fö­ring via e‑post och post.

Säker­het, inlogg­ning och över­vak­ning

Vår hem­si­da har stän­dig över­vak­ning mot intrång. Sidan har tvåstegs­ve­ri­fi­e­ring vid inlogg­ning för att på bäs­ta sätt skyd­da våra upp­gif­ter.

Kla­go­mål

Om du anser att vi har han­te­rat dina per­son­upp­gif­ter på ett fel­ak­tigt sätt kan du vän­da dig direkt till oss. Data­in­spek­tio­nen är ansva­rig för till­syn enligt data­skydds­lag­stift­ning och den som anser att det före­kom­mer fel­ak­tig han­te­ring av per­son­upp­gif­ter kan fram­stäl­la kla­go­mål till Data­in­spek­tio­nen.

Kon­tak­ta oss

Om du har frå­gor om hur vi använ­der dina per­son­upp­gif­ter är du väl­kom­men att kon­tak­ta oss.