TLS växer och söker nya medarbetare

TLS är i dag marknadsledande på värmemätare och varannan värmemätare som installeras i Sverige levereras av oss.

Sedan bola­gets start 2009 är vi exklu­siv impor­tör av Landis+Gyr:s vär­me- och kyl­mä­ta­re, flö­des­mä­ta­re från Sonix samt temp­gi­va­re från Tele­trans. Vårt huvud­kon­tor lig­ger på Skepps­bron i Gam­la Stan i Stock­holm. Vi har även ett lokal­kon­tor med säl­ja­re sta­tio­ne­rad i Ber­gen i Nor­ge.
TLS omsät­ter ca 60 MSEK med god lön­sam­het och ägs sedan 2018 av börsno­te­ra­de Add­tech AB.

Till hösten och årsskiftet söker vi följande tjänster:

Affärsområdeschef, vattenmätare.

Vi vill växa ytter­li­ga­re genom att bör­ja till­han­da­hål­la även vat­ten­mä­ta­re och söker där­för en Affärs­om­rå­des­chef för vat­ten­mä­ta­re.
Med utgångs­punkt från kon­to­ret i Stock­holm kom­mer du att, till­sam­mans med bola­gets led­ning, utveck­la och dri­va ett kon­cept för ett total­ut­bud av vat­ten­mä­ta­re med kring­tjäns­ter. Du kom­mer dess­utom besö­ka kun­der. Det inne­bär ca två hotellö­ver­natt­ning­ar per vec­ka. Du ansva­rar för såväl bud­get som offert­han­te­ring. Till din hjälp får du en tek­ni­ker samt, på sikt, ytter­li­ga­re en affärs­man. Tjäns­ten skall till­sät­tas senast till års­skif­tet 2019–2020. Du rap­por­te­rar direkt till vår VD.

Krav:

 • Du har kun­skap om VA-bola­gens verk­sam­het
 • Du är ambi­tiös och resul­tatin­rik­tad med gott affärs­man­na­skap
 • Du trivs med att job­ba både själv­stän­digt och i team
 • Goda kun­ska­per i svens­ka och eng­els­ka
 • Kör­kort

Sök tjäns­ten här!

Tekniker

TLS väx­er så det kna­kar och vi behö­ver stär­ka upp på vår tek­nis­ka sida. Med utgångs­punkt från kon­to­ret i Stock­holm assi­ste­rar du både kun­der och vårt sälj­team med tek­nisk exper­tis. TLS star­tar upp det nya affärs­om­rå­det ”Vat­ten­mä­ta­re” under hös­ten 2019, så vår nya tek­ni­ker kom­mer att arbe­ta både med vat­ten­mä­ta­re och vär­me­mä­ta­re. Ibland behö­ver både leve­ran­tö­rer och kun­der besö­kas så du får räk­na med ca två över­natt­ning­ar per månad. Både i Sve­ri­ge och utom­lands. Tjäns­ten skall till­sät­tas senast till års­skif­tet 2019–2020. Du rap­por­te­rar till vår pro­dukt­chef.

Krav:

 • Tek­nisk utbild­ning som hög­sko­le­in­gen­jör eller minst yrkes­in­gen­jör. Gär­na med ener­gi­in­rikt­ning eller elekt­ro­nik­in­rikt­ning
 • Något års erfa­ren­het av tek­niskt arbe­te är bra, men din per­son­lig­het och entu­si­asm är vik­ti­gast
 • Du ska ha lätt för att job­ba i team
 • Goda kun­ska­per i svens­ka och eng­els­ka
 • Kör­kort

Sök tjäns­ten här!

Säljare, värmemätare

Vi söker ytter­li­ga­re en säljare/affärsman för vär­me­mä­ta­re. Med utgångs­punkt från kon­to­ret i Stock­holm kom­mer du att vara ansva­rig för ett distrikt i Sve­ri­ge. Vil­ket distrikt som du ska arbe­ta på beror lite på var du bor eftersom vi är flex­ib­la. Arbe­tet inne­bär 2–3 hotellö­ver­natt­ning­ar per vec­ka. Hos TLS arbe­tar man under stort ansvar och själv­stän­dig­het. Du ansva­rar för såväl bud­get som offert­han­te­ring samt att mar­gi­na­ler­na på dina affä­rer är till­fred­stäl­lan­de. Tjäns­ten skall till­sät­tas senast till års­skif­tet 2019–2020. Du rap­por­te­rar direkt till vår för­sälj­nings­chef.

Krav:

 • Du är duk­tig på affärs­man­na­skap
 • Du för­står vad det inne­bär att resa myc­ket
 • Någ­ra års erfa­ren­het av tek­nisk för­sälj­ning är meri­te­ran­de men din per­son­lig­het och entu­si­asm är vik­ti­gast.
 • Du är ambi­tiös och resul­tatin­rik­tad med gott affärs­man­na­skap.
 • Du trivs med att job­ba både själv­stän­digt och i team
 • Goda kun­ska­per i svens­ka och eng­els­ka
 • Kör­kort

Sök tjäns­ten här!

Du kommer att välkomnas av nio positiva och sammansvetsade medarbetare. Vi jobbar aktivt med att bygga en stark teamkänsla och vi laddar våra batterier med gemensamma resor och utbildningar. Vår organisation är platt med korta beslutsvägar och med ett genuint fokus på våra kunder.