Ny ekonomichef

Välkommen Pernilla

Per­nil­la Möl­ler har till­trätt sin tjänst som ny eko­no­mi­chef på TLS i feb­ru­a­ri 2017. Per­nil­la bor i söd­ra Stock­holm och hon kom­mer när­mast från Tele­tec där hon job­bat med eko­no­mi. Hon kom­mer att ansva­ra för eko­no­min i våra bolag i Sve­ri­ge och Nor­ge. Fri­ti­den ägnar Per­nil­la bl.a. åt trä­ning.

Pernilla Möller
Per­nil­la Möl­lerEko­no­mi­chef
+46(0)73 808 08 59