TLS utbildningsdagar 2019

Årets utbildningsdagar håller vi vid ett historisk handelscentrum: Skeppsbron i Stockholm. En knutpunkt där man gjort upp affärer, utbytt erfarenheter och knutit kontakter sedan mitten på 1600-talet.

TLS bju­der in till utbild­ning av pro­duk­ter från Landis+Gyr, Tele­trans och Sonix, med start tis­dag 3 sep­tem­ber kl. 12. Vi inle­der dagar­na med kon­fe­rens på Sjö­farts­hu­set, Skepps­bron 10. För dig som öns­kar hotell har vi pre­li­mi­när­bo­kat ett antal rum på Hotel Gam­la Stan, Skepps­bron 22, ett sten­kast från Sjö­farts­hu­set. Under utbild­nings­da­gar­na besö­ker vi även TLS kon­tor på Skepps­bron 32. Vi avslu­tar förs­ta utbild­nings­da­gen med en tur till Fjä­der­hol­mar­na med ång­bå­ten s/s Mari­e­fred, som avgår från kaj­plats 32 vid Skepps­bron. På båten får vi en genom­gång av maskin­rum­mets tids­ty­pis­ka sätt att ska­pa ener­gi från kokan­de vat­ten.

Datum: Tis­dag 3–onsdag 4 sep­tem­ber

Plats: Sjö­farts­hu­set, Skepps­bron 10

Över­natt­ning: Hotell Gam­la Stan, Skepps­bron 22

Utbild­ning­en är mesta­dels på svens­ka och vid utbild­ning­ens slut erhål­ler samt­li­ga del­ta­ga­re ett diplom som inty­gar att man har mot­ta­git infor­ma­tion och instruk­tio­ner gäl­lan­de instal­la­tion och drift­sätt­ning av Landis+Gyrs mäta­re av typ UH50, UC50 och 2WR7. Det­ta utgör den leve­ran­törs­spe­ci­fi­ka delen i cer­ti­fi­e­ring­en som mätar­mon­tör av Landis+Gyrs pro­duk­ter.

Som en del av utbild­nings­da­gar­na tar oss s/s Mari­e­fred till Fjä­der­hol­mar­na, som idag är en del av Natio­nal­stads­par­ken men med en betyd­ligt mer färg­stark histo­ria av hant­verk och han­del, såväl som för­svars­verk.

Varmt väl­kom­na!

PROGRAM

TISDAG 3 SEPTEMBER

11.00–12.00 Inchecking för deltagare som bokat övernattning, Hotell Gamla stan, Skeppbron 22.

12.00 Lunch, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr.

12.50 Deltagarna hälsas välkomna. Peter Tennhagen, VD TLS.

13.00 ”Omgiven av idioter”. Författaren Thomas Erikson har skrivit tre populärvetenskapliga böcker om kommunikation och mänskligt beteende; Omgiven av idioter är en av Sveriges mest sålda fackböcker.

14.00 Kaffepaus

14.15 ”Stockholm Exergis satsning på Smarta Fastigheter”. Mathias Montin, Business Developer Stockholm Exergi.

15.15 ”Viktiga föreskrifter och kommande arbete”. Hin Lau, Myndigheten Swedac.

16.00 Kort promenad till TLS kontor på Skeppsbron 32 – de som har bokat hotellrum men inte hunnit checka in, har nu möjlighet att göra det när vi passerar Hotell Gamla Stan på Skeppsbron 22.

16.30 Samling för alla deltagare på TLS kontor, därefter gemensam promenad till kajplats 32 mittemot TLS kontor.

17.00 Avfärd från kajplats 32 med s/s Mariefred mot Fjäderholmarna.

19.00 s/s Mariefred fortsätter mot Vaxholm. Under färden får vi njuta av skymningen i Stockholms vackra innerskärgård.

21.00 Åter vid kajplats 32, Skeppsbron.
ONSDAG 4 SEPTEMBER

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 3 tr.


09.00 UH50, UC50 samt flödesmätare, Tommy Skeppstedt och Jonas Karlsson, TLS.

09.45 Nyhet – Presentation av UH40. Marko Löffler, Landis+Gyr Nürnberg.

10.15 Kaffepaus

10.45 Moduler och tempgivare. Karin Ekström, TLS.

11.30 TLS nya vattenmätare.

11.45 Utbildningsdagarna avslutas med lunch.
Mindre förändringar i programmet kan förekomma.
Produktchefer från Landis+Gyr, Teletrans och Sonix finns på plats för att svara på deltagarnas mer ingående tekniska frågor.

Hitta till oss

TLS Ener­gi­mät­ning AB
Skepps­bron 32
SE-111 30 Stock­holm

Vxl +46(0)8 400 208 45
Fax +46(0)8 400 208 46
E‑post: info@tls.se

T‑bana / Buss
Grö­na eller röda lin­jen till Slus­sen
Gå 500 meter norrut till, Skepps­bron 32

Buss 2 samt 57 stan­nar vid håll­plats Ränt­mäs­tartrap­pan.

Par­ke­ring
Slotts­bac­ken p‑hus (18 plat­ser) och Skepps­bro­ka­jen ytpar­ke­ring (141 plat­ser)