Styrelse

Anders Claeson
Anders Clae­sonOrd­fö­ran­de
Anders är vice verk­stäl­lan­de direk­tör på Add­tech AB och sty­rel­se­med­lem i Add­tech AB:s samt­li­ga nor­dis­ka bolag. Anders har en maskin­tek­nisk bak­grund samt en civilin­gen­jörsex­a­men i indust­ri­ell eko­no­mi vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet. Under 30 års tid har han inne­haft fle­ra oli­ka chefs­be­fatt­ning­ar såsom VD i fle­ra bolag rik­ta­de mot oli­ka bran­scher, del­kon­cerns- samt affärs­om­rå­des­an­svar, sty­rel­se­med­lem i bolag i samt­li­ga nor­dis­ka län­der samt på inter­na­tio­nell bas.
Peter Tennhagen
Peter Tenn­ha­genOrd. leda­mot / VD
Peter Tenn­ha­gen är eko­nom med mark­nads­fö­ring som spe­ci­a­li­tet och har erfa­ren­het från ett fler­tal bran­scher. Efter många år i Q‑Management, ett bolag spe­ci­a­li­se­rat på turn-arounds, kom han till Metri­ma-kon­cer­nen och blev där chef för SVM. Peter har under­vi­sat på Berg­hs School of Com­mu­ni­ca­tion. Peter Tenn­ha­gen var med och grun­da­de TLS Ener­gi­mät­ning.
Claes Rudling
Claes Rud­lingOrdi­na­rie leda­mot
Claes Rud­ling är civilin­gen­jör från Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan i Stock­holm och har arbe­tat som före­tags­le­da­re i inter­na­tio­nell mil­jö, i såväl sto­ra som små före­tag. Han har en bred bran­scher­fa­ren­het inom verk­stads­in­du­stri, ener­gi, marin och spel­in­du­strin. Claes var tidi­ga­re CEO för Metri­ma-grup­pen och en av pion­jä­rer­na inom AMR-verk­sam­he­ten i Sve­ri­ge.
Nils Rex
Nils RexOrdi­na­rie leda­mot
Nils Rex är sty­rel­sens expert på mät­sy­stem. Nils har lång erfa­ren­het inom ener­gi­bran­schen i oli­ka chefs­rol­ler. Han bör­ja­de sin yrkes­ba­na hos Erics­son och var där­ef­ter för­sälj­nings­chef hos Ener­met Sve­ri­ge i 15 år. Nils är en av grun­dar­na till system­fö­re­ta­get Aidon, bil­dat 2005, där visio­nen var att utveck­la smar­ta mät­sy­stem genom en öppen tek­no­lo­gi samt appli­ka­tio­ner för ”Smart Grid”.
Claus Nielsen
Claus Niel­senOrdi­na­rie leda­mot
Claus är utbil­dad export­tek­ni­ker i Dan­mark och vida­re­ut­bil­dad i Gene­ral Mana­ge­ment from IESE Busi­ness School – Uni­ver­si­ty of Navar­ra. Han har 17 års erfa­ren­het som VD och sty­rel­se­med­lem i dans­ka och inter­na­tio­nel­la före­tag, vil­ket har givit honom har stor kun­skap av före­ta­gens hela vär­de­ked­ja, oli­ka affärsmo­del­ler och vari­e­ran­de före­tags­struk­tu­rer. Claus är affärs­om­rå­des­chef för Pro­cess Tech­no­lo­gy på Add­tech AB