///UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

UH50, värmemätare med ultraljudsteknik

Värmemätaren UH50 från Landis+Gyr mäter noggrant med ultraljudsteknik och har flera olika kommunikations-möjligheter, bl.a. M-Bus, trådlös M-Bus och GPRS. UH50 finns både som värmemätare och som kylmätare.

Beskrivning

UH50-mäta­ren kom­bi­ne­rar modern micro­pro­ces­sor-tek­nik med inno­va­tiv ult­raljuds­tek­nik (ult­raljuds­ba­se­rad mät­tek­nik) och utan rör­li­ga delar. Det gör mäta­ren robust, fri från sli­tage och till stor del under­hålls­fri. God nog­grann­het och pre­ci­sion över lång tid säker­stäl­ler rätt­vis för­del­ning av ener­gi­kost­na­der.
Mäng­den ener­gi som avges eller upp­tas som vär­me från vatt­net i syste­met är pro­por­tio­nellt mot tem­pe­ra­tur-dif­fe­ren­sen i fram­led­ning och retur, samt flö­des­vo­ly­men.

Ultraljudsteknik.

Vat­ten­flö­det mäts med en ult­raljudspuls (ultraljudsteknik)som sänds ut i flö­des­rikt­ning­en respek­ti­ve mot flö­des­rikt­ning­en. Med­ströms blir tiden som pul­sen tar för att fär­das från sän­da­re till mot­ta­ga­re mind­re, upp­ströms blir den mot­sva­ran­de stör­re. Vat­ten­vo­ly­men beräk­nas sedan uti­från pul­sens färd­tid. Tem­pe­ra­tur för fram­led­ning och retur mätes med mot­stånds­gi­va­re i pla­ti­na. Vat­ten­vo­ly­men och tem­pe­ra­tur­dif­fe­ren­sen mul­ti­pli­ce­ras sedan och sum­me­ras över tid. Mäng­den ter­misk ener­gi som mäts regi­stre­ras visas på dis­play­en i enhe­ter­na kWh, MWh, MJ eller GJ.

Mätnoggrannhet klass 2 eller 3 (EN 1434)
Miljöklass A (EN 1434) för inomhusinstallation
Mekanisk klass M1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Elektromagnetisk klass E1 (enligt 2004/22/EG EC direktiv)
Luftfuktighet < 93 % r.f. vid 25°C utan kondensering
Elektronisk enhet
Lagringstemp. – 20 to 60°C
Max höjd ö. havet 2000 m
Omgivningstemp. 5 to 55°C
Kapslingsklass IP 54 per EN 60529
Tröskelvärde för ΔT 0,2 K
Temperatur. diff. ΔT 3 K to 120 K
Mätområde temp. 2…180°C
Temperaturgivare
Typ Pt500 eller Pt100 enligt EN 60751
Mätområde 0…150°C (<= 45 mm längd) 0…180°C (>= 100 mm längd)
Samtliga flödesmätare
(ta hänsyn till specifika instruktioner för mätaren)
Montageposition retur eller framledning
Montageläge samtliga
Raksträcka ingen
Metrologisk klass 1:100
Temperaturområde 5 till 130°C *)
rekommenderad för…
…värmemätning 10 to 130°
…kylmätning 5 to 50°C
*) godkännanden kan variera per land
Max. temperatur 150°C i 2000 timmar
Max. flöde 2,8 x qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB018
EC Draft Test Certificate
DE-07-MI004-PTB010
EC type approval certificate (UH50 som flödesgivare)
DE-08-MI004-PTB017
Certificate recognising the quality management system
DE-12-AQ-PTB006MID
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102
Elektronikenheten får endast rengöras utvändigt. Använd en mjuk, fuktig trasa med icke-korrosivt rengöringsmedel.
Plomberingar får endast avlägsnas av auktoriserad personal och måste ersättas efter service.

Dokument

Instal­la­tion- & ser­vice­ma­nu­al
Instruk­tions­ma­nu­al
Pro­jek­te­rings­an­vis­ning
Jonas Ljungdahl
Jonas Ljung­dahlTek­nisk sup­port
+46 (0) 73–523 52 97