///UC50 värmemätare och kylmätare

UC50 värmemätare och kylmätare

Värmemätare – kylmätare, ett fristående integreringsverk för mätning av värme och kyla. Värmemätare och kylmätaren UC50 är kompatibel med de flesta flödesgivarna på marknaden. UC50 har även plats för två kommunikationsmoduler, med en mängd kommunikationssätt att välja mellan till exempel M-Bus, trådlös M-Bus, GPRS, LON, Modbus, pulssignal samt analogsignal.

Beskrivning

Inte­gre­rings­ver­ket UC50 är avsett för mät­ning av vär­me och kyla. Voly­men regi­stre­ras genom pul­ser från flö­des­gi­va­ren och tem­pe­ra­tu­rer i fram – och retur­led­ning avlä­ses med mot­stånds­gi­va­re i pla­ti­na. UC50 räk­nar fram vat­ten­vo­lym och skill­na­den i tem­pe­ra­tur mel­lan fram­led­ning och retur­led­ning och sum­me­rar över tiden. UC50 räk­nar sedan ut mäng­den ter­misk ener­gi som för­bru­kats. Mäta­ren har mil­jö­klass A (EN1434). Meka­nisk klass M1 (2004/22/EG)samt elektro­mag­ne­tisk klass E1 (2004/22/EG). Kaps­ling IP 54 enl. EN60529.

Miljöklass A (EN1434)
Mekanisk klass M1 (2004/22/EG)
Elektromagnetisk klass E1 (2004/22/EG)
Omgivande luftfuktighet <93 %
Förvaringstemperatur ‑20 till 60 °C
Max. höjd 2000 m ö h
Omgivningstemperatur 5 till 55 °C
Kapsling IP 54 enl. EN60529
Tröskelvärde ∆T 0,2 K
Temperaturskillnad ∆T 3 K till 120 K
Temperaturområde 0…180 °C
Givare, typ Pt500 el PT100
Givarkabel längd max. 10 m
Batteri 3,6 V DC Lithium
Nätdrift 230/110 V AC, 24 V AC/DC
Effekt in <0,8 V
Puls in IB/IC (EN 1434)
Pulslängd min. 10 ms
Pulsfrekvens max. 50 Hz
Pulskabel längd max. 20 m
EC type- examination certificate
DE-11-MI004-PTB035
DE-11-MI004-PTB036
Certificate recognising the quality management system
DE-M-AQ-PTB006
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Dokument

Driftsan­vis­ning­ar UC50
Pro­jek­te­rings­an­vis­ning UC50
Instal­la­tions- och ser­vice­ma­nu­al UC50
Pro­dukt­be­skriv­ning
Jonas Ljungdahl
Jonas Ljung­dahlTek­nisk sup­port
+46 (0) 73–523 52 97