CMi Box

CMi-boxen erbjuder en flexibel lösning för insamling av mätvärden.

Boxen kan anpassas beroende på kundens behov. Boxen är enkel att montera och installera och är klar att använda tillsammans med valfri M-Busmätare som följer M-Busstandarden. Kapslingen ger bra skydd för produkterna och kan förseglas för extra säkerhet.

Kategorier: , Taggar: ,

Beskrivning

CMi-boxen är tillgänglig med olika kommunikationslösningar och funktioner för att möta en stor variation av kundbehov. Möjliga kommunikations-lösningar är GSM/GPRS och trådlös M‑Bus. CMi-boxen är klar att använda tillsammans med valfri M‑Busmätare som följer M‑Busstandarden. CMi-boxen finns tillgänglig med 24 V eller 230 V spänningsaggregat.
TRÅDAD M‑BUS

CMi-box­en med den trå­da­de M‑Buslösningen han­te­rar upp till 7 trå­da­de M‑Busslavar.

TRÅDLÖS M‑BUS

Alla tråd­lö­sa M‑Busslavar inom räck­vid­den kan iden­ti­fie­ras auto­ma­tiskt och kon­fi­gu­re­ras för drift.

ÖPPET PROTOKOLL

CMi-box­en använ­der öpp­na pro­to­koll, vil­ket gör den lätt att inte­gre­ra med oli­ka fak­tu­re­rings- och rap­por­te­rings­sy­stem. Box­en kom­mu­ni­ce­rar via GSM med alla pro­gram­va­ror som stö­der M‑Busstandarden. Den kan lad­da upp filer med mät­vär­den genom FTP- och HTTP-serv­rar, samt leve­re­ra mät­vär­den via e‑post. Tack vare e‑postfunktionen mini­me­ras pro­blem med brand­väg­gar och imple­men­te­ring i befint­li­ga IT-struk­tu­rer..

KOSTNADSEFFEKTIV

Den inte­gre­ra­de lös­ning­en mins­kar mäng­den utrust­ning som krävs i fält, vil­ket sän­ker kost­na­der­na för både instal­la­tion och upp­start. Kva­li­te­ten och anta­let val­möj­lig­he­ter bidrar till att mini­me­ra den tota­la kost­na­den för pro­duk­ten under dess livs­tid.

Dokument

CMi box pro­dukt­blad