///CMi 5110, integrerad M‑Busmaster

CMi 5110, integrerad M‑Busmaster

CMi5110 är en trådlös M-Busmaster integrerad i en CMi box.

M-Busmastern kan användas tillsammans med existerande trådade M-Bussystem eller tillsammans med CMe Series-produkter. CMi5110 kommunicerar med trådlösa M-Busslavar via de trådlösa standarderna S1, T1 samt C1 och är kompatibel med alla förekommande M-Busslavar på marknaden. CMi5110 hanterar upp till 800 trådlösa M-Busslavar som individuellt kan säkras via krypteringsnycklar.

Beskrivning

CMi5110 kan automatiskt installera valda trådlösa M‑Busslavar.Genom att aktivera läget automatisk installation på CMi5110 kan alla trådlösa M‑Busslavar inom räckhåll identifieras automatiskt och konfigureras för drift. De installerade trådlösa M‑Busslavarna kan senare redigeras och konfigureras för att använda kryptering för säkra anslutningar.
ENKEL KONFIGURATION

CMi5110 kan enkelt kon­fi­gu­re­ras genom att använ­da M‑Buskommandon på stan­dard M‑Bus 2‑tråd.

ANVÄND TILLSAMMANS MED EXISTERANDE 2‑TRÅDSSYSTEM

Alla instal­le­ra­de tråd­lö­sa M‑Busslavar kan läsas av genom att använ­da M‑Buskommandon på CMi5110 M‑Bus slav­port. Den­na funk­tio­na­li­tet gör CMi5110 fullt kom­pa­ti­bel med exi­ste­ran­de trå­da­de M‑Bussystem. De tråd­lö­sa M‑Busslavarna kan läsas av indi­vi­du­ellt genom sekun­där- eller pri­mär­a­dres­se­ring med avläs­nings­kom­man­do REQ_UD2.

FRAMTIDSSÄKER

CMi5110 kan kon­fi­gu­re­ras på distans via stan­dard M‑Buskommandon. När nya tråd­lö­sa lägen eller stan­dardupp­da­te­ring­ar för M‑Bus finns till­gäng­li­ga kan pro­gram­va­ran upp­da­te­ras på distans för att möta nya mark­nads­krav. När CMi5110 används i kon­fi­gu­re­rat OMS-läge till­sam­mans med and­ra CMe Seri­es-pro­duk­ter ska­pas ett helt kom­pa­ti­belt MUC-kon­cept.

Dokument

Manu­al CMi5110
Pro­dukt­blad CMi5110