///CMe 3100, M‑Busmaster TCP/IP

CMe 3100, M‑Busmaster TCP/IP

CMe3100 är en intelligent TCP/IP M-Busmaster med lagringsfunktionalitet.

Den är kompatibel med alla DIN-monterade mätare från ABB, samt övriga mätare som följer M-Busstandarden. CMe3100 använder öppna protokoll, vilket gör att den snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. Den kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket innebär att monteringsplatsen aldrig behöver besökas vid uppgradering. Den flexibla och mångsidiga designen gör CMe3100 till den mest kraftfulla TCP/IP M-Busmastern på marknaden.

Beskrivning

CMe3100 kräver ingen konfiguration på plats, vilket minskar både installationskostnaden och risken för handhavandefel. Efter installationen skickar CMe3100 direkt en bekräftelse om installationen lyckats och den börjar lagra mätvärden direkt efter uppstart.
ÖPPNA PROTOKOLL

CMe3100 använ­der öpp­na pro­to­koll, vil­ket gör den lätt att inte­gre­ra med oli­ka fak­tu­re­rings- och rap­por­te­rings­sy­stem. Den kom­mu­ni­ce­rar via TCP med alla pro­gram­va­ror som stö­der M‑Busstandarden. Den kan skic­ka filer med mät­vär­den till FTP- och HTTP-serv­rar, samt via e‑post. Tack vare e‑postfunktionen mini­me­ras pro­blem med brand­väg­gar och imple­men­te­ring i befint­li­ga IT-struk­tu­rer. Enhe­ten har även en inbyggd webb­ser­ver för kon­fi­gu­ra­tion via JSON.

FLEXIBEL

Den flex­ib­la desig­nen med den optis­ka IR-por­ten gör det möj­ligt att kopp­la sam­man CMe3100 med oli­ka expan­sions­mo­du­ler. Till exem­pel kan en M‑Busextender i CMeX10 Seri­es läg­gas till för att anslu­ta upp till 256 extra mäta­re. Nya expan­sions­mo­du­ler utveck­las stän­digt för att möta mark­na­dens efter­frå­gan. CMe3100 har dubb­la M‑Busslavportar vil­ket gör det möj­ligt att dela infor­ma­tio­nen till oli­ka system.

KOSTNADSEFFEKTIV

Tack vare dess höga kva­li­tet och flex­ib­la design bidrar CMe3100 med en myc­ket kost­nads­ef­fek­tiv lös­ning för DIN-mon­te­ra­de mätarin­stal­la­tio­ner.

FRAMTIDSSÄKER

CMe3100 är byggd enligt den glo­ba­la stan­dar­den SUN Java™ plat­form tech­no­lo­gy. Platt­for­men och bib­li­o­te­ken är utfor­ma­de och tes­ta­de av ledan­de mjuk­va­ru­fö­re­tag. Upp­da­te­ring­ar och rätt­ning­ar görs på distans, vil­ket före­byg­ger onö­di­ga ser­viceä­ren­den och besök på mon­te­rings­plat­sen. CMe3100 har en intern expan­sions­möj­lig­het för till exem­pel WiFi och även en extern USB-mas­ter­port för fram­ti­da funk­tio­ner.

Dokument

Manu­al CMe3100