//CMe 2100, M‑Busmaster GSM/GPRS

CMe 2100, M‑Busmaster GSM/GPRS

CMe2100 är en flexibel och kostnadseffektiv GSM/GPRS M-Busmaster.

Den är kompatibel med alla DIN-monterade mätare från ABB, samt övriga mätare som följer M-Busstandard. CMe2100 använder öppna protokoll, vilket gör att den snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. Den kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket innebär att monteringsplatsen aldrig behöver besökas vid uppgradering. Den flexibla och mångsidiga designen gör CMe2100 till den mest kraftfulla GSM/GPRS M-Busmastern på marknaden.

Kategori: Taggar: , , , ,

Beskrivning

CMe2100 kräver ingen konfiguration på plats, vilket minskar både installationskostnaden och risken för handhavandefel. Efter installationen skickar CMe2100 direkt en bekräftelse om installationen lyckats och den börjar lagra mätvärden direkt efter uppstart.
ÖPPNA PROTOKOLL

CMe2100 använ­der öpp­na pro­to­koll, vil­ket gör den lätt att inte­gre­ra med oli­ka fak­tu­re­rings- och rap­por­te­rings­sy­stem. Den kom­mu­ni­ce­rar via GSM och TCP med alla pro­gram­va­ror som stö­der M‑Busstandard. Den kan lad­da upp filer med mät­vär­den genom FTP- och HTTP-serv­rar, samt leve­re­ra mät­vär­den via e‑post. Tack vare e‑postfunktionen mini­me­ras pro­blem med brand­väg­gar och imple­men­te­ring i befint­li­ga IT-struk­tu­rer.

FLEXIBEL

Den flex­ib­la desig­nen med den optis­ka IR-por­ten gör det möj­ligt att kopp­la sam­man CMe2100 med oli­ka expan­sions­mo­du­ler. Till exem­pel kan en M‑Busextender i CMeX10 Seri­es läg­gas till för att anslu­ta upp till 256 extra mäta­re. Nya expan­sions­mo­du­ler utveck­las stän­digt för att möta mark­na­dens efter­frå­gan.

KOSTNADSEFFEKTIV

Tack vare dess höga kva­li­tet och flex­ib­la design bidrar CMe2100 med en myc­ket kost­nads­ef­fek­tiv lös­ning för DIN-mon­te­ra­de mätarin­stal­la­tio­ner.

FRAMTIDSSÄKER

CMe2100 är byggd enligt den glo­ba­la stan­dar­den SUN Java™ plat­form tech­no­lo­gy. Platt­for­men och bib­li­o­te­ken är utfor­ma­de och tes­ta­de av ledan­de mjuk­va­ru­fö­re­tag. Upp­da­te­ring­ar och rätt­ning­ar görs på distans, vil­ket före­byg­ger onö­di­ga ser­viceä­ren­den och besök på mon­te­rings­plat­sen.

Dokument

Manu­al CMe2100