Landis+Gyr är en av värl­dens störs­ta till­ver­ka­re av mäta­re av ult­raljuds­typ. Mätar­na kan leve­re­ras med ett oräk­ne­ligt antal vari­ab­ler för skilj­da behov. Till­verk­ning­en sker i tys­ka Nürn­berg, där man pro­du­ce­rar ca 600 000 mäta­re årli­gen för den euro­pe­is­ka mark­na­den. Kon­cer­nen har totalt 18 fabri­ker runt om i värl­den, bl.a i Kina för att för­se den asi­a­tis­ka mark­na­den med mäta­re. Landis+Gyr omsat­te 2018 ca 17 mil­jar­der SEK. Landis+Gyr Group AG star­ta­de sin verk­sam­het 1896 i Zug, Schweiz, där kon­cer­nens huvud­kon­to­ret lig­ger än i dag.