Addtech förvärvar samtliga aktier i TLS Energimätning AB

Add­tech Indust­ri­al Pro­cess, ett affärs­om­rå­de inom Add­te­ch­kon­cer­nen, har teck­nat avtal om för­värv av samt­li­ga akti­er i TLS Ener­gi­mät­ning AB. För­vär­vet sked­de den 2 juli 2018. TLS kom­plet­te­rar myc­ket väl Add­te­chs befint­li­ga verk­sam­het som bedrivs inom affär­sen­he­ten Add­tech Indust­ri­al Pro­cess. Verk­sam­he­ten i TLS kom­mer att fort­sät­ta utan för­änd­ring.