20 oktober flyttar vi till nya lokaler!

Den 20 okto­ber blir TLS sista dag på den gam­la adres­sen. Den 23 okto­ber slår vi upp por­tar­na till våra nya fina loka­ler i Heb­bes­ka huset på Skepps­bron 32 i Stock­holm. Vi kom­mer att ha sam­ma tele­fon- och fax­num­mer som tidi­ga­re.

Hebbeska huset stod färdigt 1647, drygt 100 år senare, 1760 förvärvade Johan Fredrik Hebbe fastigheten av en fru Stiernhööks arvingar. Han byggde på huset med en våning, just den våningen som vi har våra nya lokaler, och gav byggnaden ett brutet tak. Invändigt lät han anlägga en praktfull trappa med ett smitt räcke. I dag hyrs fastigheten ut som kontor och butiker. KÄLLA: WIKIPEDIA